Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává společnost Frontman s.r.o., IČ: 060 14 259, se sídlem Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno, spisová značka C 99528 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen jako „provozovatel”). Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti provozovatele a uživatele, zejména práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s užíváním webových stránek provozovatele (dále jen jako „smlouva o poskytování služeb” nebo jen jako „smlouva”)

(dále jen jako „obchodní podmínky”)

(provozovatel a uživatel dále též jako „smluvní strany”)

 

I. Vymezení pojmů

 1. „spotřebitelem” se rozumí člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s provozovatelem nebo s provozovatelem v souvislosti s uzavřením smlouvy jinak jedná.
 2. „podnikatelem” se rozumí osoba, která není spotřebitelem a uzavírá smlouvu o poskytování služeb v rámci své podnikatelské činnosti.
 3. „uživatelem” se rozumí jakákoliv osoba, která využívá služeb provozovatele poskytovaných prostřednictvím webových stránek, bez ohledu na to, zda se jedná o podnikatele nebo spotřebitele, nebo zaměstnavatele či uchazeče. Není-li v obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, použijí se ustanovení těchto obchodních podmínek na spotřebitele i podnikatele bez rozdílu.
 4. „uchazečem” se rozumí uživatel, který užívá webové stránky jako uchazeč o zaměstnání a zaměstnání na webových stránkách hledá nebo je k tomuto za účelem hledání zaměstnání využívá.
 5. „zaměstnavatelem” se rozumí uživatel, který užívá webové stránky jako zaměstnavatel a nabízí zde uchazečům či potenciálním uchazečům pracovní pozice či webové stránky k tomuto účelu jinak využívá. Zaměstnavatelem se rozumí též pracovní agentura.
 6. „webovými stránkami” se rozumí webové stránky provozovatele dostupné na internetové adrese www.karierio.cz, na nichž provozovatel poskytuje své služby uživatelům.

 

II. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky se použijí na uživatele webových stránek provozovatele, kteří tyto webové stránky využívají za účelem nalezení pracovního místa jakožto uchazeči nebo za účelem nalezení vhodného uchazeče (jakožto zaměstnavatelé).
 2. Provozovatel prostřednictvím webových stránek umožňuje zaměstnavatelům inzerovat nabídky práce na jednom místě a usnadňuje jim komunikaci s uchazeči o zaměstnání, naopak uchazečům umožňuje vytvoření vlastního profilu a usnadňuje hledání nabídek zaměstnání.
 3. Provozovatel žádným způsobem nezasahuje do jednání mezi uchazečem a zaměstnavatelem ani do jednání mezi dalšími uživateli webových stránek navzájem. Z tohoto důvodu provozovatel nemá žádnou odpovědnost za jednání, které proběhne mezi uchazečem a zaměstnavatelem, případně mezi uživateli obecně prostřednictvím webových stránek. Provozovatel pouze zprostředkovává platformu pro zajištění komunikace zaměstnavatele a uchazeče o zaměstnání za účelem jejího zjednodušení pro obě strany

 

III. Informace pro spotřebitele

 1. Služby poskytované spotřebiteli provozovatelem jsou popsány v těchto obchodních podmínkách.
 2. V případě, že je poskytovaná služba zpoplatněná, je tak uvedeno v těchto obchodních podmínkách. Konečná cena za tyto služby včetně všech daní a poplatků je pak uvedena v Ceníku, který je součástí těchto obchodních podmínek. V současnosti jsou všechny služby poskytovány bezplatně.
 3. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy o poskytování služeb uzavřené s provozovatelem odstoupit ve lhůtě 14 dnů od okamžiku jejího uzavření.
 4. V případě, že je poskytovaná služba službou zpoplatněnou a spotřebitel vysloví souhlas s tím, že provozovatel začne poskytovat služby ihned po uzavření smlouvy, vrátí provozovatel spotřebiteli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
 5. V případě stížnosti se mohou spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy [email protected]. Spotřebitel je tímto informován o právu využít možnosti mimosoudního řešení sporů vzniklých v souvislosti se smlouvou a o možnosti obrátit se se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, na adrese Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: [email protected], http://adr.coi.cz/. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je spotřebitel oprávněn podat na tomto odkazu: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ . Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

 

IV. Poskytované služby

 1. Provozovatel poskytuje prostřednictvím svých webových stránek služby pro uživatele, kteří zde mohou jako zaměstnavatelé zveřejňovat nabídky práce, hledat uchazeče o zaměstnání a potenciální kandidáty na volné pozice, a nebo zde jako uchazeči hledají vhodnou nabídku zaměstnání.
 2. Službami se rozumí zejména:
  1. zveřejňování inzerátů zaměstnanců, zaměstnavatelů a pracovních agentur,
  2. automatizované zpracování dat v oblasti lidských zdrojů,
  3. přístup zaměstnavatelů k inzerátům uchazečů,
  4. reklamní služby na webových stránkách v oblasti trhu práce, e. další služby v oblasti trhu práce, pakliže je poskytovatel nabízí.
 3. Uživatelé mohou využívat služby poskytované provozovatelem na základě registrace a založení vlastního profilu.

 

V. Registrace a profil uživatele

 1. Uživatel je povinen se za účelem využívání služeb na webových stránkách provozovatele zaregistrovat. Uživatel je registrován na webových stránkách provozovatele zdarma a po dobu neurčitou. Uživatel je oprávněn svou registraci kdykoliv zrušit a svůj účet odstranit. V takovém případě zaniká rovněž jeho profil.
 2. Uživatel se může registrovat také prostřednictvím sociálních sítí, např. LinkedIn, Gmail, Facebook (dále jen “zprostředkovatel údajů”). Uživatel bere na vědomí, že v takovém případě provozovatel získává od takového zprostředkovatele údajů osobní údaje, zejména pak jméno a příjmení, e-mail a fotografii uživatele, které dále zpracovává v souladu s čl. VIII. těchto obchodních podmínek.
 3. Uchazeči, který není registrovaný, bude registrace vytvořena automaticky v okamžiku, kdy bude reagovat na jakoukoliv pracovní nabídku. Uchazeči v takovém případě bude na jeho e-mail odeslána informace o vytvoření registrace a automaticky vygenerované heslo k jeho profilu.
 4. Okamžikem dokončení registrace dochází k uzavření smlouvy o poskytování služeb. Provozovatel je povinen poskytovat služby dle této smlouvy ihned po jejím uzavření. V případě, kdy je uživatelem spotřebitel, pak poskytuje výslovní souhlas s tím, aby provozovatel poskytoval služby ihned po uzavřením smlouvy o poskytování služeb.

 

VI. Obsah prezentovaných informací a obsahu a nakládání s nimi

 1. Uživatelé se zavazují na webových stránkách prezentovat informace a obsah, které:
  1. jsou pravdivé, dostatečně určité a které nevyvolávají klamnou představu o nabízené pracovní pozici či prezentované osobě,
  2. neporušují práva a nepoškozují dobré jméno či pověst třetích osob a poskytovatele,
  3. nejsou uveřejňované bez souhlasu třetích osob, jichž se týkají,
  4. jsou v souladu s právním řádem české republiky, veřejným pořádkem, dobrými mravy a obecnými etickými pravidly.
  5. neobsahují vulgarismy, rasové, politické či etnologické narážky, urážky či nadávky, nejsou diskriminační či neobsahují sexuální podtext či nabídku/poptávku sexuálních služeb.
 2. Uživatel se zavazuje po celou dobu zveřejňování informací či obsahu, k jejichž užívání je zapotřebí licence, souhlasu třetích stran či jiných oprávnění, zajistit takové licence, souhlasy či oprávnění.
 3. Za obsah prezentovaný na webových stránkách je odpovědný uživatel.
 4. V případě, kdy zveřejňované informace či obsah nejsou v souladu s odst. 1 tohoto článku, je poskytovatel oprávněn vyzvat uživatele k jejich okamžitému odstranění, případně je oprávněn takové informace či obsah okamžitě smazat či nezveřejnit, a to i bez souhlasu uživatele. Poskytovatel je v takovém případě dále oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb s účinky ex nunc.
 5. V případě, kdy poskytovateli vznikne porušením povinností uživatele dle tohoto článku jakákoliv újma, je uživatel povinen k její plné náhradě.
 6. Uživatel dále není oprávněn jakkoliv dále kopírovat a šířit informace třetích osob na webových stránkách než pro vlastní potřebu za účelem, pro který jsou tyto webové stránky určeny.
 7. V případě, kdy uživatel na webových stránkách sdílí jakékoliv audiovizuální záznamy osob (ať již vlastních či třetích osob), činí tak s vlastním souhlasem či souhlasem takových osob.
 8. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nemůže zabránit tomu, že jakékoliv informace, obsahy či audiovizuální záznamy mohou být třetími osobami bez souhlasu pořizovatele staženy a dále šířeny bez vědomí poskytovatele. Za takovéto jednání třetích osob není poskytovatel odpovědný.

 

VII. Práva z vadného plnění

 1. Práva z vadného plnění může uplatnit uživatel pouze v případě, že jsou mu služby na základě smlouvy o poskytování služeb poskytovány za úplatu.

 

VIII. Ochrana a zásady zpracování osobních údajů

 1. Otázky související s ochranou osobních údajů a se zásadami zpracování osobních údajů v souvislosti s provozem webových stránek provozovatele se řídí dokumentem Zásady zpracování osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů v případě uchazečů či zaměstnavatelů, jež jsou fyzickými osobami podnikajícími je nezbytný pro uzavření smlouvy o poskytování služeb.

 

IX. Ostatní ujednání

 1. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat e-mailem nebo telefonicky.

 

X. Trvání smlouvy

 1. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na dobu neurčitou, není-li mezi smluvními stranami výslovně sjednáno jinak.
 2. Smlouva o poskytování služeb zaniká:
  1. písemnou výpovědí bez uvedení důvodu a bez výpovědní doby,
  2. odstoupením od smlouvy,
  3. dohodou smluvních stran,
  4. v případě uchazečů a zaměstnavatelů, jež jsou fyzickými osobami podnikajícími též okamžikem doručení odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, při vyloučení kolizních norem, a to v souladu s čl. III. Nařízení č. 593/2008 Sb., o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Nařízení Řím I“). Smluvní strany prohlašují, že zvolily rozhodným právem pro smlouvu a tyto obchodní podmínky právo české (a v případě, kdy se toto Nařízení neuplatní, v souladu s § 87 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů). Touto volbou není dotčen čl. 6 Nařízení Řím I týkající se spotřebitelských smluv.
 2. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých z této smlouvy a obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na řešení případných sporů, určuje se příslušnost soudu pro budoucí soudní spory vznikající ze smlouvy o poskytování služeb a v souvislosti s ní nebo z Obchodních podmínek a v souvislosti s nimi dohodou smluvních stran v souladu s čl. 25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1215/2012 (dále jen „Nařízení Brusel I bis”) (a v případě, kdy se Nařízení Brusel I bis neuplatní, v souladu s § 85 zákona č. 81/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů) a to tak, že sjednávají výlučnou příslušnost Městského soudu v Brně. Touto volbou není dotčen čl. 17 a čl. 18 Nařízení Brusel I bis týkající se spotřebitelských smluv.
 3. Je-li některé ustanovení smlouvy nebo obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 4. Smlouvu o poskytování služeb je možné měnit pouze písemně.
 5. Za písemnou formou se pro účely těchto obchodních podmínek považuje také e-mailová komunikace.
 6. Liší-li se ujednání ve smlouvě o poskytování služeb s těmito obchodními podmínkami, má smlouva o poskytování služeb přednost.
 7. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 5. 2022.
 8. Tyto obchodní podmínky je provozovatel oprávněn kdykoliv změnit a to zveřejněním jejich nového znění na webových stránkách. Obchodní podmínky pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti obchodních podmínek pozdějších.
 9. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou Zásady zpracování a ochrany osobních údajů.

 

V Brně dne 4. 4. 2022

 

 

Jsme součástí silné skupiny

Frontman pomáhá růst inovativním firmám v těchto oblastech: technologie, zemědělství, development a služby. Propojuje firmy s talenty a talenty se zajímavými pracovními příležitostmi. A to vše začíná právě tady na kariérním portálu Karierio!