KPI a OKR: jak hodnotit, aby to dávalo smysl

Výkonost, efektivita, úspěšnost… Výsledky, které se dají změřit.

Hodnocení výkonu zaměstnanců se stává klíčovým prvkem úspěšného řízení lidských zdrojů. V současném konkurenčním prostředí hledají společnosti efektivní metody, které jim umožní měřit a hodnotit přidanou hodnotu svých lidí. Jak? Mezi nejčastější způsoby patří metoda KPI (Key Performance Indicators) a OKR (Objectives and Key Results). Liší se v přístupu, ale mají společný cíl – analýzu výkonosti zaměstnanců a následné vyhodnocení jejich přínosu firmě.

Co je KPI a OKR?

KPI jsou měřitelné ukazatele, které zaznamenávají, zda zaměstnanci dosahují stanovených cílů a výsledků. Často používají k hodnocení operativních činností a sledování výkonnosti v různých oblastech, jako je prodej, marketing, zákaznická podpora a další. Poskytují konkrétní čísla a ukazatele, díky kterým můžete porovnat výkon jednotlivců i týmů.

OKR je metoda zaměřená na stanovení cílů a klíčových výsledků. Princip OKR spočívá v hierarchickém rozdělení úkolů, kdy ty nejvyšší jsou rozděleny na menší, konkrétnější a jsou přiřazeny jednotlivým týmům nebo zaměstnancům. Klíčovým prvkem OKR je nastavit si ambiciózní, ale realistické cíle, které jsou měřitelné a přímo podporují celkové vize a plány organizace.

Hodnocení výkonu pomocí KPI a OKR vyžaduje pravidelné měření, transparentnost a objektivitu. Zaměstnanci zaznamenávají data a výsledky související s projektem, ta slouží jako základ pro hodnocení a analýzu. Pravidelná zpětná vazba a diskuse o dosažených výsledcích jsou klíčové pro zlepšování výkonu a dosažení kýžených výsledků.

TIP

Plánujete zvýšit svůj pracovní výkon? Podívejte se na výpis aplikací, které vám pomohou. Ať už se jedná o pracovní návyky, správu úkolů nebo dodržování pitného režimu. 

Jak se měří KPI?

Identifikace klíčových ukazatelů výkonu: Nejprve je nutné rozpoznat zásadní indikátory, které odrážejí výkon v dané oblasti. Například v prodeji to může být počet uzavřených obchodů, dosažený obrat, počet nových zákazníků atd.

Stanovení cílů: Pro každé KPI se definují výsledky, kterých by měl zaměstnanec, tým nebo firma dosáhnout. Toto směřování by mělo být specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově omezené (SMART princip).

Sledování a sběr dat: Monitorování KPI probíhá průběžně v rámci stanoveného časového období. Zaměstnanci nebo jejich nadřízení zaznamenávají relevantní data, která souvisí s každým KPI. To může zahrnovat například počet provedených akcí, výsledky průzkumů, finanční údaje atd.

Porovnání s cíli a hodnocení: Na konci časového období se provede analýza a konfrontace skutečných výsledků s vytyčenými předpoklady, která byla stanovena pro jednotlivá KPI. Na základě těchto výsledků se hodnotí výkon zaměstnanců.

Jak se měří OKR?

Nastavení cílů: Organizace si určí, co chce změnit a čeho plánuje dosáhnout. Tyto vize by měly být ambiciózní, ale realistické a přímo podporovat strategii a směřování firmy.

Definice klíčových výsledků:

K jednotlivým bodům se definují klíčové ukazatele, které přesně ukazují, čeho bylo dosaženo. Konkrétní parametry by měly být měřitelné a často se vyjadřují pomocí kvantitativních ukazatelů.

Měření a aktualizace výsledků: Firma zaznamenávají průběžné hodnocení a informace, které odrážejí pokrok směrem k dosažení cílů. V případě jejich neefektivity je žádoucí nastavené parametry upgradnout.

Hodnocení a zpětná vazba: Na konci časového období se provádí analýza, porovnání dosažených klíčových výsledků s cíli stanovenými v OKR. Na jejím základě se poskytuje zpětná vazba zaměstnancům o jejich výkonu a plánují se další kroky.

Pro lepší představu, si můžeme celý proces ukázat na velmi jednoduchém příkladu.

Představme si, že jste majitel e-commerce společnosti a máte za cíl zvýšit prodej vašich produktů během následujícího čtvrtletí. Zavedete tedy KPI a OKR, které vám pomohou sledovat tento cíl a dosažený pokrok.

KPI (Key Performance Indicator):

Cíl KPI: Zvýšit prodej o 15 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím.

Měření KPI: Denní sledování celkového prodeje a porovnání s předchozím čtvrtletím.

Tabulka KPI:

Den Prodej za aktuální čtvrtletí Prodej za předchozí čtvrtletí
1. den 2000 Kč 1800 Kč
2. den 2500 Kč 2100 Kč
Celkově       300 000 Kč 260 000 Kč

OKR (Objectives and Key Results):

Cíl OKR: Zlepšit spokojenost zákazníků.

 • Objektiv (Objective): Zvýšit hodnocení spokojenosti zákazníků na 4,5 hvězdičky z původních 4, na základě průzkumu spokojenosti zákazníků.
 • Klíčové výsledky (Key Results):
  1. Získat alespoň 1000 odpovědí na průzkum spokojenosti zákazníků.
  2. Dosáhnout průměrného hodnocení 4,5 hvězdičky nebo více.

Měření OKR:

Průběžně monitorujete počet odpovědí k průzkumu spokojenosti zákazníků a průměrné hodnocení, abyste zjistili, jak výsledky odpovídají stanoveným cílům.

Tabulka OKR:

Kritérium Cíl Skutečnost
Počet odpovědí na průzkum ≥ 1000 odpovědí 1200 odpovědí
Průměrné hodnocení (1-5) ≥ 4,5 4,7

 

Pomocí těchto KPI a OKR budete mít jasnou představu o tom, jak se vaše e-commerce společnost blíží dosažení cílů a zda je třeba přijmout určitá opatření, pokud by výsledky zaostávaly za očekáváním. Grafy a tabulky vám poskytnou vizuální podporu a umožní snadnější analýzu.

Je důležité, aby měření KPI a OKR bylo prováděno pravidelně, transparentně a objektivně. Zaznamenaná data slouží jako základ pro hodnocení a zpětnou vazbu. Díky těmto metodám mohou nadřízení a zaměstnanci společně identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti pro zlepšení, a také plánovat další kroky pro dosažení firemních cílů.

 • Share this post

  Mějte přehled o nejnovějších pozicích a přístup k VIP článkům

  Přihlaste se k odběru čerstvých aktualit, VIP článků a nejnovějších pozic, které vám mohou pomoci nastartovat kariéru.


  Karierio by Frontman

  Frontman pomáhá inovativním firmám růst v těchto oblastech: technologie, zemědělství, development a služby. Propojuje firmy s talenty a talenty se zajímavými pracovními příležitostmi. A to vše začíná právě tady na kariérním portálu Karierio!