Slovník nejdůležitějších HR pojmů

Nerozumíte řeči HR specialistů a manažerů? Tápete v konkrétních termínech? Připravili jsme pro vás základní přehled těch nejčastěji používaných slovíček, která můžete nejen na pohovorech slyšet. S naším slovníkem navíc snadno rozluštíte každý, na první pohled složitý, inzerát.

Headhunting
Přímé vyhledávání pracovníků na vrcholovou pozici. Obsazení pozice neprobíhá vypsáním výběrového řízení, do kterého se může přihlásit kdokoliv, ale cíleným vyhledáním profesionála, jehož organizace nebo firma sama kontaktuje. Proces headhuntingu je náročný časově, finančně a personálně, proto se využívá především pro obsazování vrcholových nebo úzce specializovaných pozic. Personalistovi, který provádí nábor tímto způsobem, se říká headhunter. 

Recruiter
HR pracovník, který se zaměřuje na nábor nových zaměstnanců firmy.

Hiring manager
Pracovník mimo HR, který zajišťuje nábor do svého týmu. HR recruiter a hiring manager by by měli být v těsném kontaktu a od počátku do konce spolupracovat. 

Pre-boarding
Období, kdy nábor skončil, ale uchazeč ještě nemůže nastoupit ani začít zaškolování z důvodu, že mu běží v předchozím zaměstnání výpovědní lhůta. Je vhodné zůstat s uchazečem v kontaktu, aby si mezitím nástup nerozmyslel nebo si raději nevybral nabídku konkurence.

On-boarding
Nástupní proces, kdy uchazeč již prochází školením a adaptačním procesem. Trvá od chvíle nástupu do zaměstnání do konce zkušební doby.

Off-boarding
proces ukončení pracovního poměru. Zahrnuje veškerou administrativu, předání práce, vrácení firemního majetku atd.

Home office
Práce z domova. Termín se v jiných zemích neužívá, v zahraničí znají pojem Work from home. 

Mentoring a koučing
Činnosti, které vedou ke kariérnímu a osobnostnímu rozvoji zaměstnance. Oba, mentor i kouč, pomáhají klientovi s kariérním posunem, naplněním jeho představ o zaměstnání, zvládnutím různých výzev atd. Jejich role je podpůrná, nikoli vedoucí. Kouč na rozdíl od mentora ale nemusí být expertem v klientově oboru.  

Soft skills
Kompetence, které jsme získali prostřednictvím emoční inteligence a cíleného osobnostního rozvoje. Mezi soft skills patří například empatie, schopnost vést tým, schopnost adekvátně řešit krizové situace, komunikace atd. 

Hard skills
Znalosti a dovednosti vztahující se přímo ke konkrétní profesi. Mezi hard skills patří například řidičský průkaz, různé průkazy a certifikáty, jazykové dovednosti, technické dovednosti atd. 

Networking
Cílené vytváření kontaktů a vztahů mezi lidmi ze stejného nebo i různého oboru. Personalista má k dispozici různé nástroje, např. sociální sítě, ale kontakty může navazovat osobně na konferencích nebo na firemních akcích, může ale třeba využívat osobní doporučení. 

Work-life ballance
Rovnováha mezi osobním a pracovním životem. Úkolem personalisty je v tomto smyslu pečovat o zaměstnance, aby předešel syndromu vyhoření, vyčerpání a jiným negativním jevům na pracovišti. 

Delegování
Přerozdělování úkolů v rámci řízení projektů a lidí za účelem dosažení co nejlepších výsledků. 

Dohoda o provedení práce
Dohoda o práci vykonanou mimo pracovní poměr. Musí být uzavřená písemně, ústní je neplatná, obě strany se musejí dohodnout na výši odměny, která nesmí být nižší než minimální mzda, na podmínkách vyplacení atd. Podmínky a náležitosti týkající se dohod o provedení práce stanovuje zákon č. 262/2006 Sb. zákoníku práce.

Zaměstnanecký benefit
Výhody, které mají zaměstnance motivovat k lepšímu výkonu nebo jim lépe nastavit work-life ballance. Úkolem personalisty je správně reagovat na poptávku a umět poznat, které benefity jsou pro zaměstnance přínosné a které již ne. Benefitem tak nejsou třeba jen stravenky či 13. plat, ale dneska stále více žádaný home office či flexibilita úvazku. Mezi další benefity patří různé příspěvky, kurzy, prodloužení rodičovské atd. 

Flexibilní pracovní doba
Flexibilní pracovní doba je druhem zaměstnanecké výhody, která dává zaměstnanci větší či menší volnost ve výkonu práce. Pokud má zaměstnanec flexibilní pracovní dobu, nemusí tak trávit celý čas na pracovišti, může si sám naplánovat časový harmonogram, sám si určuje začátek a konec výkonu práce a podobně. 

Rotace práce
Rotace práce je jednou z metod vzdělávání zaměstnanců. Během výkonu práce dochází k pohybu pracovníků od jednoho úkolu k druhému v rámci různých pracovišť. Výsledkem má být větší flexibilita zaměstnanců, jejich vzájemná zastupitelnost a celkově zvýšená úroveň jejich schopností. 

Stabilizace zaměstnanců
Proces, kterým chce firma zabránit nežádoucí fluktuaci kvalifikovaných zaměstnanců. Cílem stabilizace je nezvyšovat podniku náklady se zapracováním nových zaměstnanců a zajistit si kvalifikovaný lidský kapitál do budoucnosti. Proces zahrnuje benefity, zlepšování systému odměňování, vhodný work-life ballance a jiné. 

Bílé, modré a zlaté límečky
Anglosaský termín z oboru sociologie, kterým se používá pro stratifikaci pracovních a společenských rolí. Zatímco modré límečky je označení pro zaměstnance vykonávající manuální, fyzickou práci, mezi bílé límečky počítáme zaměstnance vykonávající duševní práci nebo práci ve vyšších službách. V širším slova smyslu lze za bílé límečky považovat střední třídu. Zlaté límečky je pojmenování pro úzce zaměřené zaměstnance s vysokou kvalifikací. Pro firmy mají obvykle strategický význam. 

Klíčové ukazatele výkonnosti – KPI (key performance indicators)
Klíčový ukazatel výkonnosti je nástroj či pomůckou k definování cílů organizace nebo měření úspěšnosti v konkrétních činnostech podniku a konkrétních pracovníků. KPI jsou vhodnou pomůckou k vyhodnocování procesů, pomáhají dosáhnout předem stanovené cíle a dokážou poskytnout zpětnou vazbu. 

Zkrácený úvazek
Zaměstnanecký poměr, v němž zaměstnanec po dohodě se zaměstnavatelem pracuje méně než 40 hodin týdně. Smlouva může být buď klasická, dohodou o pracovní činnosti nebo dohodou o provedení práce.

Hlavní pracovní poměr
Smluvní pracovní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Může být na dobu neurčitou nebo určitou a mít podobu celého úvazku nebo částečného. Oba subjekty jsou povinni smlouvou řídit. Zaměstnavatel musí zaměstnanci vyplácet dohodnutou mzdu a zaměstnance musí vykonávat smluvenou práci. 

Remote
Tímto termínem označujeme práci na dálku, tzn. takovou, kdy zaměstnanec či pracovník nemusí být fyzicky přítomen v místě výkonu práce. Jedná se o stále žádanější typ práce. 

Feedback
Anglický ekvivalent pro zpětnou vazbu. Zpětná vazba je jeden z nástrojů, kteří mají zaměstnavatelé, ale i zaměstnanci ke zlepšování podmínek na pracovišti, k zlepší nebo zefektivnění práce, k osobnostnímu či kariérnímu vývoji zaměstnance.

  • Share this post

    Mějte přehled o nejnovějších pozicích a přístup k VIP článkům

    Přihlaste se k odběru čerstvých aktualit, VIP článků a nejnovějších pozic, které vám mohou pomoci nastartovat kariéru.


    Karierio by Frontman

    Frontman pomáhá inovativním firmám růst v těchto oblastech: technologie, zemědělství, development a služby. Propojuje firmy s talenty a talenty se zajímavými pracovními příležitostmi. A to vše začíná právě tady na kariérním portálu Karierio!